کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی

برای دریافت هر فایل روی گزینه دریافت روبه روی آن کلیک نمایید

شب اول   >>          دریافت م1

( با عرض پوزش به دلیل اشکال فنی ،فایل صوتی شب اول فقط 20 دقیقه اول سخنرانی می باشد)

شب دوم   >>          دریافت م2

شب سوم  >>          دریافت م3

شب چهارم >>          دریافت م4

شب پنجم(آخر)  >>     دریافت م5